Nhận trợ giúp

Quý vị gặp khó khăn ở nơi làm việc? Quý vị không được trả lương đúng theo số giờ làm việc? Quý vị từng phải chịu phân biệt đối xử? Quý vị có thể được giải đáp những thắc mắc về các quyền hợp pháp của quý vị tại nơi làm việc tại Trung Tâm Quyền của Người Lao Động.

Các Loại Hình Vụ Việc Chúng Tôi Xử Lý

Chúng tôi chuyên hoạt động trong lĩnh vực luật lao động bao gồm:

 • Tiền lương chưa được trả
 • Phân biệt đối xử
 • Tiện nghi thích ứng cho người khuyết tật
 • Chấm dứt hợp đồng sai trái
 • Bảo hiểm thất nghiệp
 • Quấy rối
 • Sức khỏe & An toàn
 • Quyền nghỉ phép và các quyền khác.

Các Loại Hình Vụ Việc Chúng Tôi Không Xử Lý

Trung Tâm Quyền của Người Lao Động không cung cấp hỗ trợ về các vấn đề không liên quan đến nơi làm việc. Chúng tôi không trợ giúp về:

 • Cứu trợ nhập cư
 • Cấp giấy phép
 • Giáo dục
 • Phúc lợi y tế
 • Lương hưu
 • Gia cư
 • Luật tố tụng hình sự

Các câu hỏi thường gặp

Các dịch vụ này được miễn phí và chúng tôi sẽ không hỏi quý vị về tình trạng nhập cư của quý vị.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ cho tất cả các công việc và dịch vụ của mình. Điều quan trọng khi gọi điện là chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với người cần chúng tôi hỗ trợ.

Quý vị có cần hỗ trợ cá nhân không?

Thông qua văn phòng Quyền của Người Lao Động của chúng tôi, quý vị có thể gặp trực tiếp một tình nguyện viên tiếp nhận vụ việc và họ sẽ lắng nghe câu chuyện và những thắc mắc của quý vị. Sau đó, tình nguyện viên tiếp nhận sẽ gặp các luật sư về việc làm có kinh nghiệm. Luật sư sẽ đánh giá tình hình của quý vị và cung cấp thông tin, nguồn lực, giới thiệu và các lựa chọn pháp lý cho quý vị thông qua tình nguyện viên tiếp nhận này. Tất cả các cuộc trò chuyện đều được giữ bí mật. Tất cả các hoạt động tham vấn hiện đang được lên lịch cho các cuộc hẹn qua điện thoại. Vui lòng gọi đến số 916-905-5857 để đặt lịch hẹn.
Center for Workers' Rights staff member consulting with an individual

Quý vị đã có một vụ việc chờ xử lý liên quan đến công việc?

Trung Tâm Quyền của Người Lao Động không đại diện cho người lao động tại các phiên tòa. Chúng tôi cung cấp thông tin và đại diện trong những vụ việc tại các cơ quan hành chính của California, bao gồm Văn Phòng Ủy Viên Lao Động California, Cơ Quan Dân Quyền California (trước đây là Cơ Quan Việc Làm và Gia Cư Công Bằng) và Ban Kháng Nghị Bảo Hiểm Thất Nghiệp California. Nếu quý vị hiện có một vụ việc đang chờ xử lý với Văn Phòng Ủy Viên Lao Động California, quý vị có thể gọi cho họ để hỏi về tình trạng của vụ việc đó theo số 833-526-4636.
Two individuals posing in front of CUIAB signage

Quý vị muốn kết nối với những người lao động khác trong ngành của quý vị?

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về các sự kiện cộng đồng dành cho người lao động trong ngành nghề của quý vị hoặc lên lịch đào tạo cho quý vị và đồng nghiệp của quý vị. Liên hệ với chúng tôi theo số 916-905-5857.
Two staff members packing tomatoes on a farm

Gần đây quý vị có bị mất việc làm và đang tìm cách tiếp cận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không?

Chúng tôi có thể trao đổi với quý vị về cách tiếp cận khoản trợ cấp thất nghiệp, trả lời những câu hỏi về quy trình này cũng như kết nối quý vị với các nguồn lực nhằm đảm bảo quý vị nhận được trợ cấp của mình một cách nhanh chóng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số 916-905-5857. Quý vị cũng có thể gọi cho Bộ Phận Xúc Tiến Việc Làm và được hỗ trợ về ngôn ngữ theo số 1-800-300-5616.
Anna Marie talking to a male wearing light blue polar shirt holding a pen on his right hand.
Share This